Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Urzą­dze­nie w este­tyczny, a zara­zem naj­bar­dziej prak­tyczny spo­sób sypialni na pod­da­szu to dla wielu osób spore wyzwa­nie. Pod­sta­wowe zało­że­nia są bar­dzo pro­ste. Mamy tak zaaran­żo­wać całą dostępną prze­strzeń, żeby spra­wiała wra­że­nie prze­stron­no­ści, a zara­zem była w pełni funk­cjo­nalna i stwa­rzała przy­tulny kli­mat. Poni­żej pod­po­wiemy, w jaki spo­sób roz­wią­zać ten pro­blem.

Gustowna i wygodna sypial­nia na pod­da­szu

Dobrze urzą­dzona sypialnia na poddaszu może stać się naj­ład­niej­szym pomiesz­cze­niem w Twoim domu. Sko­śny układ ścian to wyzwa­nie, ale koń­cowy efekt w postaci stylowej i przy­tul­nej sypial­ni jest tego wart.

Czyn­niki wpły­wa­jące na opty­malną aran­ża­cję sypialni to:

  1. Odpo­wied­nie oświe­tle­nie, które będzie dopa­so­wane do wnę­trza i umiesz­czone w róż­nych miej­scach sypialni, w postaci kin­kie­tów i lam­pek stwo­rzy odpo­wiedni nastrój. Cie­ka­wym ele­men­tem wystroju może oka­zać się wiel­kie lustro na jed­nej ze ścian.

  2. Ściany w jaśniej­szych kolo­rach dadzą optyczne powięk­sze­nie pokoju, ponie­waż na pod­da­szu naj­czę­ściej mamy zamon­to­wane małe okna dachowe lub ogra­ni­czony dostęp do świa­tła dzien­nego. Sto­no­wane kolory nada­dzą jej wyra­zi­sto­ści i spra­wią, że będzie bar­dziej przy­tulna i kom­for­towa.

  3. Odpo­wied­nie wewnętrzne osłony okienne w postaci rolet lub żalu­zji. Dobrym roz­wią­za­niem są także rolety zewnętrzne, które przy­tłu­mią hałasy docho­dzące z zewnątrz. Oczy­wi­ście w nocy chcemy mieć dobrze zaciem­niony pokój, w któ­rym będziemy mogli dobrze się wyspać. Dobrym roz­wią­za­niem będą rolety z fil­trem UV.

  4. Ekspo­zy­cja belek stro­po­wych korzyst­nie wpły­nie na este­tykę naszej sypialni. Do tego łóżko z litego drewna (https://arbora.com.pl/kategoria-produktu/lozka-drewniane/), które będzie z nimi świet­nie har­mo­ni­zo­wać. Dodat­kowo bar­dzo przy­dat­nym meblem będzie komoda z litego drewna. Pole­camy jej wybór w for­mie bie­liź­niarki z szu­fla­dami. Oczy­wi­ście nie może zabrak­nąć szafy i sto­lika do kom­pletu. Całość stwo­rzy bar­dzo funk­cjo­nalną sypial­nię, w któ­rej przy­jem­nie będzie prze­by­wać i wypo­czy­wać.

  5. Nasza sypialnia na poddaszu musi być wyposażona w łóżko o odpo­wied­niej wyso­ko­ści posta­wione w opty­mal­nym miej­scu. Czę­sto pierw­szym pomy­słem jest posta­wie­nie niskiego łóżka przy sko­sach. Trzeba jed­nak zadać sobie pyta­nie, czy wsta­jemy powoli, czy też szybko zry­wamy się z łóżka. Przy opcji dru­giej powi­nien być zacho­wany spory zapas odle­gło­ści od ściany, żeby nie ude­rzyć w nią głową. Nie­złym pomy­słem może być spa­nie tylko na mate­racu, możemy wtedy dobrać do niego sty­lowy kufer na pościel.

Trzy­ma­jąc się powyż­szych wska­zó­wek, jeste­śmy w sta­nie urzą­dzić na pod­da­szu sypial­nię naszych marzeń. Pamię­taj­cie kom­fort i wygoda to pod­stawa dobrego snu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *